top of page

EN BESKED SOM KALDTE TÅRER FREM ...

Opdateret: 3. maj

// English below//


I går fik jeg en mail fra min lærer, den finske viiskvinde Outi.


Den mail kaldte tårerne frem i øjenkrogen, for det var en lang og grundig anbefaling af mig som lærer og af mit Gen-født forløb for kvinder.


Her er Outis anbefaling i hele sin fulde længde:


Jeg har været så privilegeret, at være Senays mentor i løbet af dette forår, mens hun forberedte en fornyet version af sit tidligere 12-måneders program.


Jeg har set hvor meget omsorg og kærlighed der blev lagt i at forfine hvert element såvel som den overordnede sekvens af denne smukke rejse for kvinder.


Dette Gen-født program vil på flere måder forbinde essensen af hver årstid: tilpasset de indre transformationer med naturens større transformation: cyklusser af måne, sol og årstider.


Det har været tydeligt i hver session, hvor højt Senay elsker sit arbejde. Der er ingen påtaget, overfladisk rolle som lærer, men en ægte glæde ved at dele de praksisser og værktøjer, hun selv har fundet hjælpsomme og styrkende.


Rigdommen i Senays lære kommer fra forbundethed med mange visdomstraditioner og spirituelle praksisser. Hun er på en dyb og respektfuld måde dedikeret til Jordens Visdom. Forbinder sig både til den nordiske og andre oprindelige traditioner og inspirerer kvinder til at gå en kropsliggjort og grounded spirituel vej. 


Senay har skabt en smuk rytme bestående af fysiske møder  og månedlige online Nymåne ceremonier såvel som vejledningsbreve. 


Du vil blive holdt både i en tryg cirkel og i et flow af forvandling.


Senay har en sjælden evne til at pleje både den dybe og langsomme forandring, og samtidig holde et åbent rum, for at give plads til, at den legende, spontane og overraskende bevægelse opstår, i nuet.


Jeg blev rørt over at mærke og se, hvordan Senay har skabt en dyb og kærlig forbindelse til hvert af de forskelligartede landskaber, hun bringer mennesker ind i. 


Landing i kroppen gennem yoga, meditation og andre somatiske modaliteter er kernen i al Senays arbejde og hjertet i Genfødsel-programmet. 


Du vil virkelig være i stand til at forbinde dig med dit fysiske hjem: din krop og Moder Jord. 


Alt er forankret på en smuk, poetisk og magisk måde til livets fysiske udtryk: Din krop og naturen, harmoniseret og synkroniseret med livets naturlige, organiske bevægelse.


Senay har en blid, venlig og varm måde at åbne et rum for andre, til at blive set, hørt og helet. 


Som lærer er hun indstillet på at kalde hver kvindes personlige kraft ind, som en troværdig og dygtig åndelig jordemoder. 


Hun er følsom i sin vejledning og i stand til at mærke timingen i ​​hvert trin, uden at skubbe eller tilsidesætte den naturlige bevægelse. 


I kredsen af ​​kvinder ses hver i sin unikhed.


Det rige udvalg af øvelser og værktøjer, der er indlejret i 9-måneders programmet, afspejler den vej som Senay har gået i mange år. Og hun er god til at skabe nye veje, da hun har en vidunderlig måde at justere rytmen og tilgangen på, alt efter situationen.


Jeg kan varmt anbefale Senays nye Gen- fødsels forløb, der understøtter og opretholder alle stadier af transformation, med kyndig vejledning fra Senay og støtte fra naturens side: Sol, Måne og alle de vilde væsener.Outi Leiskuma


Intercultural researcher MA.

Artist and creative mentor.

Earth Wisdom Keeper.

Maya spiritual guide, Aj Q'ij.// English below//OUTIS RECOMMENDATION OF SENAY AND HER WORK


I have had the honour and privilege to be Senay’s mentor during this spring, as she was preparing to offer a renewed version of her previous 12-month program. I was able to witness how much care and love went into refining each element and overall sequence of this beautiful rebirthing journey for women. 


This program will be connecting in multiple ways with each season’s essence and aligning the inner transformation with the greater transformation of nature: cycles of Moon, Sun and seasons.


It became clear in each session, how deeply Senay loves her work: there is no taking of a superficial role of teacher, but a genuine joy of sharing the best practices and tools, she has found herself helpful and empowering. 


The richness of Senay’s teachings is coming from connectedness to many wisdom traditions and spiritual practices. She is grounded in a deep and respectful way to Earth Wisdom, both Nordic and indigenous, inspiring others to walk an embodied and grounded spiritual path. 


Senay has created a beautiful rhythm of physical gatherings and monthly on-line New Moon ceremonies and guidance letters. You will be held both in a safe circle and flow of transformation. 


Senay has a rare ability to tend both the deep and slow change, as well as openness to make space for the playful, spontaneous and surprising movement to emerge, in the moment. 

I was touched to feel and see how Senay has created a deep, loving and honoring connection to each landscape she is bringing people in.


Embodiment and landing into the body, through yoga, meditation and other somatic modalities is the core of all Senay’s work and the heart of the Rebirth program. You will be able to truly connect with your physical home: your body and Mother Earth. All is anchored in a beautiful, poetic and magical way to the physical expressions of life: your body and nature, getting harmonized and in synchronization with the natural, organic movement of life.


Senay has a gentle, kind and warm way to open a space for others, to be seen and heard and healed. As a teacher, she is attuned to calling in each person’s empowerment, as trustworthy and skillful spiritual midwife. She is sensitive in her guidance, and able to feel the timing of each step and stage, without pushing or overriding the natural movement. In the circle of women, each is seen in her uniqueness. 


The rich variety of exercises and tools that are embedded in the 9-month program is reflecting Senay’s path, which she has walked many years. And, she is very good at creating new ones, as she has a wonderful way to adjust the rhythm and approach, according to the situation.


I can highly recommend Senay’s new Rebirth Journey, that is supporting and sustaining all the stages of transformation, with the excellent and highly skilled guidance by Senay, and support by nature: Sun, Moon and all the beings of the wild. Outi Leiskuma


Intercultural researcher MA.

Artist and creative mentor.

Earth Wisdom Keeper.

Maya spiritual guide, Aj Q'ij.


15 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page